Política de Privadesa

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES

Denominació Social: KAIRÓS VALLÈS, SLL 

Domicili Social: C/ PUIGVERT, 3  LOCAL 15 – 08211 CASTELAR DEL VALLÈS

Nº d’Id: B65761017

E-mail: kairospsicomotriu@gmail.com

Nom del domini: http://kairos-psicomotriu.com

De conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), la seva normativa de desenvolupament, i la LSSICE 34/2002, d’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, KAIRÓS VALLÈS, SLL en compliment d’allò disposat a l’art.5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquestes seran incorporades a un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part de KAIRÓS VALLÈS, SLL  amb les següents finalitats:

  1. Remissió de comunicacions per e-mail,  SMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar les mateixes. Aquestes comunicacions seran relacionades amb els serveis oferts per KAIRÓS VALLÈS, SLL així com per part dels col·laboradors o partners amb els que aquest hagués arribat a algun acord de col·laboració. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a dades personals. En tot cas, les comunicacions seran realitzades per part de KAIRÓS VALLÈS, SLL i seran de productes i serveis relacionats amb el sector de KAIRÓS VALLÈS, SLL.
  2. Realitzar estudis estadístics.
  3. Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les vies de contacte que es posin a disposició de l’usuari a KAIRÓS VALLÈS, SLL.

KAIRÓS VALLÈS, SLL informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que anés a fer-se algun tipus de cessió de dades personals, de manera prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels titulars.

Complimentant i enviant els corresponents formularis d’aquesta pàgina web, l’Usuari accepta i autoritza a què les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de KAIRÓS VALLÈS, SLL. En cas que vostè inclogui en els formularis d’aquesta pàgina web dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts esmentats en els paràgrafs anteriors. Així mateix, en  el supòsit que es produeixi una transferència internacional de dades, l’usuari en acceptar la present Política de Privacitat dóna el seu consentiment perquè la mateixa es pugui realitzar.

Totes les dades sol·licitades a través de KAIRÓS VALLÈS, SLL  són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas de que no siguin facilitades totes les dades, KAIRÓS VALLÈS, SLL no garanteix que la informació i serveis oferts siguin completament ajustats a les seves necessitats.

KAIRÓS VALLÈS, SLL garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes disposats a la legislació vigent. Per això, de conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets enviant una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu D.d’I. A través dels següents mitjans:

  1. E-Mail: kairospsicomotriu@gmail.com
  2. Correu Postal: C/ PUIGVERT, 3  LOCAL 15 – 08211 CASTELAR DEL VALLÈS
  3. De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats enviant un correu electrònic a: kairospsicomotriu@gmail.com

D’igual forma, KAIRÓS VALLÈS, SLL ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per a evitar-ne la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

NORMES SECCIÓ COMENTARIS

KAIRÓS VALLÈS, SLL li agraeix el seu interès per fer ús dels nostres canals de participació. Els comentaris són una via de participació per a tots els usuaris d’aquest mitjà.

Els comentaris han de cenyir-se a les propostes temàtiques de cada article o proposta, i no es permeten aquells que resultin ofensius, insultants, d’escassa educació o consideració amb la resta dels usuaris, atacs personals, els que no tinguin relació amb el tema, publicitat, spam i, en definitiva, tots els que no contribueixin a fer d’aquest servei el que pretén: un espai d’opinió, reflexió, i comunicació.
No es permet l’enviament de missatges de contingut sexista, racista, o que impliquin qualsevol altre tipus de discriminació. Tampoc s’admetran missatges difamatoris, ofensius, que afectin a la vida privada d’altres persones, que suposin amenaces, o els continguts de les quals impliquin la violació de qualsevol llei espanyola. Escriure tot el text en majúscules serà causa de no publicació dels comentaris i seran eliminats.

KAIRÓS VALLÈS, SLL no és responsable del publicat en la secció de comentaris de la web ni garanteix la veracitat o exactitud de cap informació publicada en els mateixos. Correspon a l’usuari remitent dels missatges o informacions la responsabilitat sobre el seu contingut.

KAIRÓS VALLÈS, SLL no garanteix la disponibilitat ni continuïtat del servei de blogs de la web, podent modificar-ho, suspendre-ho o eliminar-ho de la web sense previ avís, a qualsevol moment.

En el cas que un usuari pugui veure’s afectat per actuacions il·legals, o detecti un mal ús d’aquesta secció de la web per part d’altres usuaris, podrà posar-ho en coneixement de KAIRÓS VALLÈS, SLL, a través del correu electrònic  kairospsicomotriu@gmail.com

L’usuari mantindrà indemne a KAIRÓS VALLÈS, SLL, enfront de qualsevol reclamació que pogués presentar-se-li pels missatges que l’usuari hagi difós en la secció de comentaris o per qualsevol altra conducta vinculada o derivada de la utilització per l’usuari d’aquesta secció.

SEGURETAT

KAIRÓS VALLÈS, SLL utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria, tals com firewals, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per a aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autentificació dels controls d’accés.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquest lloc web és propietat de KAIRÓS VALLÈS, SLL . Els drets de Propietat Intel·lectual i     d’explotació i reproducció d’aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’aquest a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada KAIRÓS VALLÈS, SLL, són propietat exclusiva d’aquesta, llevat que s’especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol servei ofert i aparegut en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per KAIRÓS VALLÈS, SLL, per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat d’KAIRÓS VALLÈS, SLL l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest lloc web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta pàgina web sense la prèvia autorització per escrit de KAIRÓS VALLÈS, SLL.

Els continguts proporcionats per KAIRÓS VALLÈS, SLL estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de KAIRÓS VALLÈS, SLL o de les persones físiques o jurídiques que s’informi mitjançant l’adquisició d’un producte o servei. KAIRÓS VALLÈS, SLL no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se KAIRÓS VALLÈS, SLL tots aquests drets. La cessió d’aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s’estén, a més a més del contingut inclòs a KAIRÓS VALLÈS, SLL, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

KAIRÓS VALLÈS, SLL ha obtingut la Informació i els materials inclosos al web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, KAIRÓS VALLÈS, SLL no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s’ha de confiar en ella como si ho fos. KAIRÓS VALLÈS, SLL declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

KAIRÓS VALLÈS, SLL es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’aquesta, sense necessitat d’avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecta del web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas KAIRÓS VALLÈS, SLL, les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l’ús i/o difusió del web o de la informació adquirida o accedida per o a través d’aquest o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el serveis o transmissió o d’errades en la línea en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint, a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin succeir.

 

KAIRÓS VALLÈS, SLL no es fa responsable dels webs no propis als quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una pàgina web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc totalment exclusiu de l’usuari. KAIRÓS VALLÈS, SLL no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través de qualsevol vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’aquest, inclosos altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o d’utilitzar incorrectament un vincle, tant en connectar a la pàgina web de KAIRÓS VALLÈS, SLL com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

LLEI APLICABLE

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquesta Política de Privacitat, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present web, serà la llei espanyola.